Víziközmű társulat (1995. évi LVII. törvény)

A víziközmű társulat olyan jogi személy, amely közfeladatként a település, az együttesen ellátható települések belterületi, illetve lakott területi részének közműves vízellátását, szennyvízelvezetését, szennyvíztisztítását, a belterületi vízrendezést és csapadékvíz elvezetést szolgáló vízilétesítményeket hoz létre, illetve fejleszt.

A víziközmű társulat alapításához az szükséges, hogy az érdekeltségi területen ingatlantulajdonnal rendelkező természetes személyek, jogi személyek az alakuló taggyűlésen elhatározzák megalakulását, elfogadják alapszabályát a tagok kétharmadának szavazatával, és megválasszák ügyvezető és ellenőrző szervét a tagok többségének szavazatával. A feltételek fennállása esetén tehát az ingatlantulajdonos tagsága kötelező.

A víziközmű társulat, ha közfeladatát teljesítette, elszámolással szűnik meg, egyéb esetben pedig végelszámolással.